Vstup pro členy ASZ ČR   Registrace
Asociace soukromého zemědělství ČR

Svaz vlastníků půdy České republiky

Adresář Diskuze Obchod Ubytování na farmě

Vyhledávání

Svátek slaví Lenka a Dita
Úterý, 21.2.2017 1:48
Únorová voda - pro pole škoda.

Počasí

Aktuality

Náhodná fotografie

Krajina (1)

Výzva

Přijďte bránit vlastní půdu, zemědělskou, lesní, vodní i půdu ostatní. Staňte se členy Svazu vlastníků půdy České republiky (dále SVP ČR), a aktivně se zapojte do jeho zájmových sekcí.

Zdůvodnění

V republice je 7 milionů hektarů půdy, kterou vlastní téměř 3 miliony vlastníků. Abychom byli schopni naše zájmy účinně obhajovat, musíme si vybudovat silnou organizaci. Naši půdu nelze považovat za veřejný statek.
Každý stát má tendenci oslabovat soukromé vlastnictví a posilovat své vlastní. Také proto se nám ani 18 let po pádu totalitní moci nedaří obnovit plný obsah vlastnického práva k půdě. S naší půdou stále nemůžeme svobodně nakládat. Neznáme hranice našich pozemků a nemáme je přístupné. Naše vlastní půda je pod sílícím tlakem tak zvaného veřejného zájmu nedoceněna, zatížena převahou práv uživatelů a dále vyvlastňována.
Organizujte proto regionální i místní zájmové sekce k obraně a ochraně vlastnických práv k vlastní půdě. Vlastnictví půdy přináší i povinnosti. Je třeba se začít o vlastní půdu starat. Není třeba mít obavy. SVP ČR bude vaším rádcem i oporou. Mnoho osobních a místních problémů si jistě budete řešit sami. Vědomí, že při obhajobě Vašich práv nejste osamoceni je silnou osobní zbraní. Účinná jednání s mamutími podniky, institucemi, úřady, vládou a parlamentem i na evropské úrovni, můžeme vést jen prostřednictvím dobře organizovaného SVP ČR.
Jednotlivci zůstávají osamoceni, bez zastání a proto většinou poraženi.

Zakládejte zájmové sekce

1. Zájmová sekce pro pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy ujasňují vlastnictví půdy, obnovují hranice pozemků a zpřístupňují je prostřednictvím cest. Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. Pozemkové úpravy umožňují svobodněji nakládat s pozemky, postupují ale pomalu. Ve státě je 7 milionů hektarů půdy a pozemkové úpravy jsou provedeny za 16 let pouze na 360 000 ha. Prostřednictvím zájmové skupiny pozemkových úprav, jako členové Svazu vlastníků půdy ČR požadujte ve Vaší obci zpracování pozemkových úprav na pozemkových úřadech.

2. Zájmová sekce obrany proti vyvlastňování půdy

Vyvlastňování půdy ve veřejném, nebo skrytě ve veřejném zájmu se stává běžnou záležitostí. Za veřejný zájem se skrývají zájmy podnikatelské i politické sféry. Vyvlastnění pozemku nemá odkladný účinek, to znamená, že vlastník má ztíženou ochranu soudem. Důvody vyvlastnění se stále rozšiřují. Vyvlastňování pozemků se řídí zákonem.

3. Zájmová sekce pro svobodný trh s půdou

Česká a Moravská půda má stále téměř desetkrát menší cenu, než ve srovnatelných státech Evropské unie. Je to způsobeno nedostatečně konkurenčním prostředím a cenovými předpisy, které určují tak zvanou základní cenu pozemku na nízké úrovni. Cena půdy a výše nájemného musí být v konkurenčním prostředí záležitostí pouze dvou účastníků. Vlastníka půdy na jedné straně a kupujícím, či nájemcem na straně druhé. Stát svými zásahy nesmí ovlivňovat trh s půdou.

4. Zájmová sekce pro reformu pozemkového práva

Pozemkové zákonodárství je dnes rozptýleno do cca 25 zákonů a nepřehledného množství rezortních vyhlášek a nařízení. V každém z nich je vlastnické právo dotčené ve prospěch práva užívacího. Půda je zatížena břemeny, a celou řadou jiných zátěží, většinou bezúplatnými. Tyto rozsáhlé uživatelské zátěže vyplývající například z energetické, vodního horního zákona. Dále zemědělského, mysliveckého a lesního zákona, včetně zákona o životním prostředí a občanského zákoníka. Současný stav vyžaduje důkladnou revizi předpisů. Požadujeme proto reformu pozemkové práva.

5. Zájmová sekce pro osvobození od daně z pozemků

Půda zemědělská a lesní, včetně vodních a ostatních ploch utváří naši krajinu a útulné prostředí všem občanům. Tedy nejen vlastníkům. Vlastní půda je společensky značně zatížena. Je povinností státu za tuto službu odměnit vlastníky osvobozením od daně z pozemků.

6. Zájmové sekce hybridní

Slučují více zájmové skupiny vlastníků.

Organizace zájmových sekcí

Organizujte zájmové sekce na úrovni:

  • místních obcí
  • regionální (okresů a krajů)
  • celostátní

Zájmovou sekci řídí manažer sekce.
Manažeři sekcí tvoří „Radu předsednictva SVP ČR“.
Členové SVP ČR nemusí být povinně členy zájmových sekcí.
Zájmové sekce jsou ve smyslu stanov Svazu vlastníků půdy České republiky, čl. 6, zřizovány jako pobočky.

Soubor ke stažení
Výzvu si můžete stáhnout také jako ikona souborudokument Microsoft Word (2003).

15.8.2012 0:12:50 | přečteno 12918656x | brozek
 
load